Spørgsmål & svar

Se info fra borgermøder:

D. 14/06-2023 ses her
D. 21/09-2022 ses her


Spørgsmål og svar vedr. fjernvarme i Vemmedrup.

Spørgsmål: Tidshorisont – holder den?

Svar: Vi gør alt hvad vi kan i Initiativ gruppen – men vi er afhængige af andre, hvorfor vi ikke kan komme med fast tidsplan. Vi kender ikke Køge kommunes behandlingstid, hvor lang tid håndværkerne vil være om at grave og installere m.m.


Spørgsmål: Indbetaling 5.000 kr. Er dette nok?

Svar: Ja, resten finansieres gennem lån fra Kommune kredit

  • 1.000 kr. hvis der er tilmeldinger nok.
  • 4.000 kr. inden gravearbejdet starter

Spørgsmål: Hvilke arealer skulle bruges hvis løsningen solceller / Varmepumpe vælges?

Svar: Marker ved Gartnerierne – vi prøver dig i første omgang at gå sammen med Bjæverskov Fjernvarme, og hvis dette ikke fungerer, så komme de andre muligheder på banen, såsom solceller/ Varmepumpe ved Gartnerierne.


Spørgsmål: Hvad koster Fjernvarme i Vemmedrup?

Svar:

  • Det er budgetteret til 91.000.000 kr.
  • Gennemsnitlige udgifter til Fjernvarme vil være 21.600 kr. årligt
  • Besparelsen med fjernvarme er 3-5.000 kr. årligt, foruden en miljømæssig
  • Besparelse samt en lydmæssig besparelse, da fjernvarme ikke larmer.

Spørgsmål: Er der nok varme fra transformatorstationen, hvis denne løsning vælges?

Svar: Nej, der skal under alle omstændigheder også tilføjes et varmepumpeanlæg, samt, formentlig, et simpelt gasafbrændingsanlæg til at dække spidsbelastninger. Der kigges på andre alternativer i stedet for gas hvis Vemmedrup går sammen med Bjæverskov, fx er der elproducerende gasfyrede motorer samt et mindre varmepumpeanlæg i Gartnernes Varmeforsyning, som, sammen med den store lagertank, kunne være attraktive komponenter i et samlet anlæg.


Spørgsmål: Er tilmeldingen bindende?

Svar: Nej, i første omgang er det kun en positiv tilkendegivelse, der skal fortælle om interessen er til stede i Vemmedrup.


Spørgsmål: Er økonomien inklusive afskrivning?

Svar: Det kan stige i pris, da ingen kender fremtidens priser. Men vi går ikke i gang før alt dette er helt på plads. Hvis du tilmelder dig, får du opdateringen om projektet.


Spørgsmål: Hvad sker der hvis der ikke er tilmelding nok?

Svar: Så kommer der ikke fjernvarme i Vemmedrup i nogen overskuelig fremtid, og borgerne skal finde alternativ, individuel opvarmning af huset.


Spørgsmål: Er de 21.600 kr. inkl. gravearbejdet og lån?

Svar: Ja, det er alt inkl. Og er beregnet ud fra et gennemsnitshus i Vemmedrup


Spørgsmål: Bjæverskov bruger gas som supplement, hvad gør Bjæverskov Fjernvarme hvis man ikke må bruge gas mere?

Svar: Vi skal væk fra gas inden 2030 for private husstande. Men der skal kigges på andre alternativer hvis Vemmedrup får nok tilmeldinger. I øvrigt er der naturgas fra undergrunden, såkaldt fossil gas og biogas fra forgasning af organisk affaldsmateriale, og sidstnævnte vinder som vedvarende energikilde udbredelse.


Spørgsmål: Hvem sørger for, at man har en opdateret liste og altid benytter sig af denne – så der ikke opstår mulighed for tabte e-mail ?

Svar: Det gør initiativgruppen. Vi fører et register over de tilmeldte og konsoliderer on-line-tilmeldinger samt papirbårne tilmeldinger med databasen. Spørg, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er registreret.


Spørgsmål: 5.000 kr. – er dette det eneste jeg kan miste, hvis det ikke bliver til noget?

Svar: Ja. 1.000 kr. hvis der er tilmeldinger nok så næste skridt overhovedet tages samt yderligere 4.000 kr., hvis gravearbejdet er startet og sidenhen. Det er din andelspart, som du hæfter for – det ligger i selskabskonstruktionen AMBA (BA står for ’begrænset ansvar’).


Spørgsmål: Hvordan betaler jeg?

Svar: Der kommer girokort eller konto, man kan indbetale til – mere om dette senere


Spørgsmål: Kan man tvinge borgerne til at tilmelde sig?

Svar: Nej, dette er helt frivilligt. Dog er der jo ingen der ved, hvad den eller de kommende regeringer finder på.


Spørgsmål: Hvad er fremløbstemperaturen?

Svar: 70 grader. Den høje fremløbstemperatur betyder at vandet er helt sikkert, og der ikke er risiko for bakterievækst.


Spørgsmål: Kan vi tilmelde os Ejby/Lille Skensved?

Svar: Denne løsning er der ikke kigget på endnu, først skal vi se om der er nok interesse i Vemmedrup til gå videre med projektet.


Spørgsmål: Lånet fra Kommune Kredit – er det borgerne der hænger på dette?

Svar: Det er Vemmedrup Fjernvarme eller sagt på en anden måde: Det selskab (AMBA) som vil stå som ejere – de enkelte borgere hæfter selv i værste fald alene med andelskapitalen, som vil andrage 5.000kr.


Spørgsmål: Er der loft over lånet fra Kommune Kredit?

Svar: Ja/Nej – svimlende beløb bliver ikke godkendt. Men vi er prægodkendt til 91.000.000 kr.


Spørgsmål: Hvis løsningen med solceller / IV Varmepumpe vælges, hvor skal det da være?

Svar: Marker ved Gartnerierne – vi prøver dog i første omgang at gå sammen med Bjæverskov Fjernvarme, og hvis dette ikke fungerer, så komme de andre muligheder på banen, såsom solceller/ Varmepumpe ved Gartnerierne.


Spørgsmål: Gas/flis som supplement – kan man evt. kigge på alternative løsninger?

Svar: Når/hvis projektet bliver til noget, skal der stiftes et a.m.b.a. (AMBA) og dennes bestyrelse vælger endelig løsning. Men jo, der skal vælges en anden mere sikker og lokal løsning. De væsentligste varmeproducenter bliver varmepumpe uanset om vi går sammen med Bjæverskov eller ej. I bjæverskovløsningen indgår også overskudsvarme fra transformatorstationen og et supplement til spidsbelastninger på de helt kolde og blæsende dage med simpel afbrænding af gas (evt biogas).


Spørgsmål: Forsyningssikkerhed, er fjernvarme en sikker og pålidelig varmekilde?

Svar: Fjernvarme er jo afhængig af adgang til elektricitet på lige fod med individuelle fyr, supplerende brændstof, evt biogas, spildvarme fra industrianlæg, evt egne strømproducerende motorer samt distributionsanlæggets og de enkelte husinstallationers fejlfri funktion. Så fjernvarme med fastansat ’varmemester’, aktiv bestyrelse, serviceaftaler samt statslig og kommunal bevågenhed anses for sikker og pålidelig; men der gives ingen garanti. 


Spørgsmål: Hvem hænger på rørene, hvis der sker noget med dem?

Svar: De har en holdbarhed på 50 år. Men det er fjernvarmeselskabet, der står for rørene.


Spørgsmål: Gulvvarme – er dette et problem for fjernvarme?

Svar: Nej, det er ikke et problem med fjernvarme.  


Spørgsmål:

1: Er det forbundet med en meromkostning at få installeret fjernvarme, hvis man i sit hus har 1-strengssystem? I så fald, hvor meget vil det ca. være?

Svar: Os bekendt er det ikke et fordyrende element.

Spørgsmål:

2: Mit gasfyr er placeret ved den ydermur der er bagerst på grunden / længst fra vejen. Er der en meromkostning ved at skulle have fjernvarmen derned? I så fald, hvor meget vil det ca. være?

Svar: Os bekendt er det ikke et fordyrende element, se dog nedenfor.

Spørgsmål:

3: Min vandbeholder er placeret på loftet. Vil det være muligt at den nye også installeres på loftet, da der ikke er meget plads tilbage i bryggerset? Hvis ja, er der så en meromkostning ved det, og i så fald hvor meget vil det ca. være?

Svar: Det er umuligt at sige på nuværende tidspunkt; men hvis jeg (dette er blot en vurdering) skulle lægge budget for installationerne, ville jeg gå ud fra en standardinstallation plus og minus rimelige variationer, og derudover ville jeg indregne noget egenbetaling; men hvor meget er umuligt at sige for os


Spørgsmål:

Hej jeg er ked af at skrive under på tilmeldingen, da jeg synes der står jeg binder mig til at være andelshaver og det kan da godt være jeg ønsker det men da der ikke er et forslag om hvilken løsning man går med og hvad priserne lyder på  også om man kan komme ud af fjernvarmen igen og hvad det så evt koster osv. der er jo nogen i Danmark som det er ekstremt dyrt for at forlade fjernvarmen igen  

Svar: Man skal nok betragte en eventuel tilslutning til fjernvarme som noget permanentselvfølgelig kan man fravælge sig igen (med mindre en kommende regering befaler en tilslutningspligt); men da det hele bygger på et andelsejet varmeanlæg med det ene formål at tjene andelsejernes interesser, så må der nødvendigvis være nogle bindinger, så hele anlæggets økonomi ikke faldt sammen, hvis fx elektriciteten pludselig blev gratis og alle ville have elvarme i huset. 


Spørgsmål:

Vi har for under to år siden fået varmepumpe, så vi er ikke rigtig klar til fjernvarme endnu,

Men er der mulighed for at fremtidssikre vores bolig – forstået på den måde at vi tilmelder os og bliver andelshaver formedelst de 5.000 Kr. Får under gravearbejdet, lagt rør indtil huset men uden at blive endelig ”tilkoblet”?

Svar: Mange forhold er jo ikke fastlagt endnu, så dette er et skøn: Som minimum vil du blive opkrævet abonnementsgebyret, som vil ligge på ca 300kr kroner om måneden; men hvis installationen ikke gennemføres under projektet, vil der helt sikkert påløbe ’ikke-uvæsentlige’ udgifter, hvis og når den endelige tilslutning finder sted. Der skal jo graves og hentes folk og udstyr ind til denne ene opgave.


Scroll to Top